หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


   

โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์วังบ่อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตร
 


 
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 3,790 ครัวเรือน
 
 
มีเขานางต่วมเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ใช้ชมวิวและพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ประจุบันมีบริการประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง จำนวน 16 หมู่บ้าน คือ ม.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และ ม.16
 


 


 
อุตสาหกรรม      

โรงงานอุสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
         
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ      

ร้านค้าที่ทำกิจการค้าส่ง จำนวน 4 แห่ง

ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปลีกเป็นหลัก จำนวน 90 แห่ง

ร้านรับซ้อมยานยนต์ จำนวน 11 แห่ง

ร้านรับซ้อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 1 แห่ง

ร้านรับซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง

ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 3 แห่ง

โรงสี / ลานตากข้าว - มันสำปะหลัง จำนวน 3 แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง

โรงงาน จำนวน 2