หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                             การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
                                   ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระทำการใด ๆ ของภาครัฐทั้ง ในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้คาดเดาได้และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการ กระทำที่เป็นผลจากการ ตัดสินใจของผู้บริหาร การดำเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การมี ระบบงานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จากกฎระเบียบหรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่  ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็น เครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบความ ถูกต้องและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจ  ซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกันระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น  ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานได้
                      ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
        การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
(1) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น
(2) มีการเปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนา ท้องถิ่น
(3) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดหา รายได้และการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น
(4) มีการเปิดเผยข้อบัญญัติ
(5) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       การประเมินผลและการตรวจสอบ
(1) มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็น คณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในชุด ต่างๆ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น
(2) มีการจัดตั้งระบบควบคุมภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนติดตามประเมินผลการ ดำเนิน กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       การบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
(1) มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
(2) มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่ คอร์รัปชั่น
       สภาท้องถิ่น
(1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภาท้องถิ่น เช่น มีการจัดเตรียมสถานที่สาหรับประชาชนนั่งฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
(2) มีการเผยแพร่รายงานการประชุม สภาท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 09.49 น. โดย คุณ ศรีสุดา จันทร์ไทย

ผู้เข้าชม 201 ท่าน

 
 
 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
โทร : 056-879-542 โทรสาร : 056-879-542
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
  จำนวนผู้เข้าชม 3,665,513 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 093-131-1370
  นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10