องค์การบริหารส่วนตำบล วังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์