ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
   
 
 ^___^ ยินดีต้องรับเข้่าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ จัดการแข่งขันกีฬาวังบ่อคัพ ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2560 นี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพื้นที่ตำบลวังบ่อและพื้นที่เขตใกล้เคียงร่วมกิจกรรมก


 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป

 
 
 
 
 
     
 
นว 0023.3/27254 การขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเร่งด่วน  [ 17 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 27196 ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก  [ 16 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 27194 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการอุปถัมภ์คุมครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 (ประจำปีงบป [ 16 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 27240 การรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561  [ 17 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/27214 การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการตามพระราชบัญญัติโอน [ 17 ต.ค. 2560 ]     
นว 51005/ว 1281 แบบสำรวจข้อมูลปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน [ 16 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.1/808 การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 17 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 27062 การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา  [ 16 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 27049 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  [ 16 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 27060 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 16 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 27051 แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - LAAS)  [ 16 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.4/804 ขอเชิญชวนส่งประกาศคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 9 ธันวาคม 2560  [ 16 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/25960 การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) [ 2 ต.ค. 2560 ]   
นว 0023.2/ว 26871 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้อราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นว 0023.2/ว 26869 ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560  [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 26897 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแค [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นว0017.3/26570 การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในเดือนตุลาคม2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว26852 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน [ 12 ต.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว26777 การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน [ 11 ต.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว26853 แนวทางการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  [ 12 ต.ค. 2560 ]   
 
ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2206  [ 18 ต.ค. 2560 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2199  [ 18 ต.ค. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว5916  [ 18 ต.ค. 2560 ]
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนใหักับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2170 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างการกรอก]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2194 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2178  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือให้จังหวัดสำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามบัญชีรายชื่อศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว34  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2161  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครู อบจ. เทศบาล และ อบต. ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 17 ต.ค. 2560 ]
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2183  [ 17 ต.ค. 2560 ]
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนใหักับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2170 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างการกรอก]  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2174  [ 17 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2560 ]
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 กค. มท 0803.3/ว2163  [ 16 ต.ค. 2560 ]
สรุปประเด็นสำคัญจาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กยผ. มท 0815.2/ว2157 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2136  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 สน.บถ. มท 0809.3/ว5863  [ 12 ต.ค. 2560 ]
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2150  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ของส่วนภูมิภาค รายการค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายสำหรับข้าราชการ) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2152  [ 12 ต.ค. 2560 ]
ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ต.ค. 2560 ]
 
 
 
   
 
การแข่งขันกีฬาวังบ่อคัพ ปี 2560 (27 มิ.ย. 2560)    อ่าน 121  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.วังบ่อ อ.เมือง จ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 พ.ค. 2560)    อ่าน 176  ตอบ 0  
 
   
 
อบต.ท่าไม้ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ตาคลี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลาแดง ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางตาล ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล ประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ประจำปี ๒๕๖๐ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระเจา ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน ประจำปีงบประมาณ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เจริญผล ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
อบต.ลาดทิพรส โครงการจิตอาสาประชารัฐอำเภอตาคลี ทำดีด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.9 [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ตาคลี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนมวัว รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนมวัว รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจปีงบประมาณ 2562 [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ 7 บ้านสระทอง [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เจริญผล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
   
อบต.ทับกฤชใต้ คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.กลางแดด คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมล-

 

วัดเวฬุวัณ
 
  
   
     
   
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังบ่อ จัดกิจกรรมใด มากที่สุดในโรงเรียนผู้สูงอายุ
  โครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
  โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
  โครงการผู้สูงวัยเล่านิทานให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กฟัง
  โครงการกิจกรรมนันทนาการผู้สูงวัยทุกวันพุธ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ  
  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110  
  โทรศัพท์ : 056-879-542 โทรสาร : 056-879-542  
     
  จำนวนผู้เข้าชม 507,623 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2560  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com